مجموعه AstroTech با بیش از 15 سال تجربه حول طراحی بوردهای الکترونیک مرتبط با دستگاه های آزمایشگاهی، پزشکی صنایع غذایی و اندازه گیری های مرتبط با نور، ادوات اپتیکی و کاربردهای فیزیکی نجوم و غیره فعالیت می کند و در حال توسعه می باشد.


این مجموعه با سابقه طراحی بوردهای دستگاه های مختلف آزمایشگاهی، تجاری، هوشمندسازی و فعالیت و تحقیق حول مباحث نوری مانند پردازش تصویر، طراحی های اپتیکی، تصویربرداری اپتیکی و غیره در جهت تولید و توسعه انواع بوردهای الکترونیکی فعالیت میکند.
هدف این گروه ارائه خدمات حول بوردهای عمومی و اختصاصی است که توسط این مجموعه تولید شده و ارائه می گردد.